Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky

Saladbox.cz dle GDPR

 Publish date: 21 May 2018

title

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Saladbox.cz (dále i „subjekt údajů“) vydaných společností Stairway s.r.o., se sídlem Bělohorská 260/39, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 03577163, která je provozovatelem značky SALAD BOX (dále jen „Správce“ nebo SALAD BOX) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a prodeji zboží, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Správce a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.5.2018 ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a s účinností od 25. května dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)).

Tyto zásady se uplatní zejména při účastí zákazníků SALAD BOX, kteří se účastní následujících zvýhodněných obchodních akcí (dále jen „Obchodní akce“):

 • Kup 5 salátů & máš 1 zdarma

 

 1. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany SALAD BOX dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány
 • jméno a příjmení
 • kontaktní e-mail
 • podpis
 • číslo a identifikace platební karty
 1. Účely, právní důvod a doba zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu SALAD BOX nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů SALAD BOX

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností SALAD BOX a ochranu oprávněných zájmů SALAD BOX je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě realizace služby/zakoupení zboží od SALAD BOX je tato oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a SALAD BOX po dobu 3 let ode dne uplynutí realizace služby/zakoupení zboží.

Faktury/jiné daňové doklady vystavené SALAD BOX jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení.

 

 1. Zpracovávání údajů zákazníků SALAD BOX se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka SALAD BOX s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá SALAD BOX nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude SALAD BOX od 25. 5.2 018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů, služeb a dalších akcí, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si SALAD BOX bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů SALAD BOX a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb SALAD BOX a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je SALAD BOX oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne uplynutí realizace služby/zakoupení zboží, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany SALAC BOX pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník SALAD BOX v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

 1. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává SALAD BOX s jejich souhlasem po dobu a za podmínek uvedených v předchozím článku odstavci 2.

 1. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných SALAD BOX

V případě, že má zákazník ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm SALAD BOX záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných SALAD BOX, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy SALAD BOX.

 1. Zpracovatelé osobních údajů

SALAD BOX při plnění svých závazků a povinností ze smluv nevyužívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pouze za účelem zajištění platby platební kartou.

SALAD BOX rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 1. Způsob zpracování osobních údajů

SALAD BOX zpracovává osobní údaje ručně. SALAD BOX vede evidenci veškerých činností při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 1. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení SALAD BOX užívá společnost vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných SALAD BOX je vždy zřejmé, že SALAD BOX je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může být zasíláno buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu SALAD BOX, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 1. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných dle GDPR

Dle GDPR bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro SALAD BOX identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže SALAD BOX svoji totožnost, následující práva.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od SALAD BOX:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

V případě opakované žádosti bude SALAD BOX oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla SALAD BOX.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na prodejně SALAD BOX, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude SALAD BOX zpracovávat. Zákazník SALAD BOX, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm SALAD BOX zpracovává, nejsou přesné. Opravu bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na prodejně SALAD BOX, písemně na adresu sídla SALAD BOX, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud písemně na adresu sídla SALAD BOX neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. písemně na adresu sídla SALAD BOX má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla SALAD BOX.

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla SALAD BOX.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany SALAD BOX v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce a zpracovatele, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla SALAD BOX.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat SALAD BOX o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti s poskytováním služeb/prodejem zboží nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejně SALAD BOX po doložení oprávněnosti požadavku.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu SALAD BOX.

V případě, že SALAD BOX neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, SALAD BOX zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla SALAD BOX.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na prodejně SALAD BOX anebo písemně na adresu sídla SALAD BOX.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na prodejně SALAD BOX anebo písemně na adresu sídla SALAD BOX.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

SALAD BOX uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

}